Fordítástudományi Kutatócsoport

Utolsó módosítás dátuma : 2017. november 13.

Kutatási programunk megvalósítását az EFOP-3.6.1-16-2016-00001 „Kutatási kapacitások és szolgáltatások komplex fejlesztése az Eszterházy Károly Egyetemen" című projekt támogatja.

Kutatási programunkban elsősorban minden fordítási tevékenység egyik kardinális aspektusára, a kulturális kontextus, a kultúrák közötti különbségek, és e különbségek áthidalásának jelentőségére fókuszálunk. Mivel ezek a kérdések nem csupán – sőt, nem is elsősorban – az irodalmi fordítás, de a szakfordítás különböző területein is meghatározó jelentőséggel bírnak, kutatómunkánkban a vallási jellegű szövegektől az irodalmi szövegeken át a szakszövegekig számos műfajt vizsgálunk. A témának a fordítási gyakorlatban és a fordítási jelenségek vizsgálatában játszott alapvető szerepe miatt kutatási eredményeink a közeljövőben induló fordító és tolmács mesterszak képzési programjának minőségére is hatással lesznek. Mivel a Fordítástudományi Kutatócsoport egyik legfontosabb célkitűzése fordító és tolmács mesterszakunk minőségének fejlesztése, kutatási programunk elemei közül az alábbiakat kívánjuk előtérbe helyezni:

• a fordítás és a kulturális identitás összefüggései;
• fordítás mint interkulturális kommunikáció, a kulturális különbségek megjelenése a fordításban (pl. kultúraspecifikus kifejezések, tulajdonnevek fordítása); kultúrák párbeszéde a műfordítás segítségével;
• társadalmi és technológiai változások hatása a fordítási gyakorlatára és oktatására;
• fordítói szakma fejlődési trendjeinek figyelemmel követése; a globalizáció hatásai a fordítói szakmára;
• fordításoktatás módszertani fejlesztése a jól képzett, a szakmát jól ismerő szakemberek kibocsátása érdekében;
• fordítói kompetenciák: nyelvi, interkulturális, tárgyi, fordítói szolgáltatási, információkeresési, technológiai kompetenciák megjelenítése az oktatási programban;
• fordítások minőségének értékelése: minőségmodellek, hibatipológiák;
• terminológia és szaknyelvek; kulturális kérdések a terminológia és szaknyelvek területén;
• szövegszervezés szintjén jelentőséggel bíró nyelvhasználati jelenségek a fordításban (pl. lexikai ismétlés, frazeológia, kollokációk).

Kutatási eredményeinket, ahogyan eddig is, rendszeresen publikáljuk. Az idei évben az elmúlt évtizedben végzett munkánk összefoglalásaképpen önálló kötet kiadását tervezzük, amelyben bemutatjuk azt a fejlődési utat, mely a fordító és tolmács mesterszakunk indításáig vezetett.

Tovább kívánjuk építeni nemzetközi kapcsolatainkat, elsősorban a környező országok (Románia, Szlovákia) intézményeivel már élő kapcsolatokra alapozva, de nyitni szeretnénk más, elsősorban európai, de esetlegesen amerikai partnerek felé is, oktatási és kutatási tevékenységünk fejlesztése érdekében. Ennek keretében tanulmányutakon, konferenciákon való részvételeket tervezünk.

Természetesen a hazai partnerekkel való együttműködést ugyanilyen fontosnak tartjuk. Jó kapcsolatokat ápolunk több hazai felsőoktatási intézmény fordítástudományi kutatócsoportjával, közte régiónkban Miskolccal, és erre építve szeretnénk az oktatásban is a konkurencia helyett az együttműködésre helyezni a hangsúlyt, és olyan együttműködési formákat kialakítani, amelyek kölcsönös előnyöket biztosítanak a partnerintézményeknek.


< Vissza